Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายเทศกิจ

ฝ่ายเทศกิจ

ช่องทางการติดต่อ

โทร 0 2279 4140 ต่อ 6481

การให้บริการ


เปิดอ่านเอกสาร

ดาวโหลดแบบฟอร์ม

 
[ แบบรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ]
[ แบบแจ้งความประสงค์ขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะฯ]