Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

ฝ่ายพัฒนาชุมชน

ช่องทางการติดต่อ

โทร 0 2279 4140 ต่อ 6484,6490

การให้บริการ


เปิดอ่านเอกสาร

ดาวโหลดแบบฟอร์ม

 
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ]  
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (สทส.01) ]

 

Google Map บอกตำแหน่งพิกัดของผู้สูงอายุ 95 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยติดเตียง


คลิก​​

แผนผังของผู้ป่วยติดเตียง และแผนพัฒนาชุมชนทั้ง 22 ชุมชน ในเขตพญาไท

​​
คลิก​​

รายงานผู้สูงอายุ 95 ปีขึ้นไปและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่เขตพญาไท


คลิก​​

เว็บไซต์ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม


คลิก​​

แบบฟอร์มลงทะเบียนรับสิทธิเข้าถึงข้อมูลกลุ่มผู้สูงอายุเกิน 95 ปีขึ้นไปและผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่เขตพญาไท


คลิก​​