Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายการศึกษา

ฝ่ายการศึกษา

ช่องทางการติดต่อ

โทร 0 2279 4140 ต่อ 6478

การให้บริการ


เปิดอ่านเอกสาร

ดาวโหลดแบบฟอร์ม

 
แบบฟอร์มแจ้งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาภาคบังคับ  ]  
บันทึกมอบหมายงาน (แนบใบลาไปต่างประเทศ) ] 
แบบขอรับเงินทุนสนับสนุนการศึกษาบุตร ]  
แบบคำร้องขอผ่อนผันเข้าเรียน ] 
แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7131) ]  
แบบฟอร์มคำร้องการโอน ] 
แบบฟอร์มเบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตร (แบบ 7223) ] 
ใบลาไปต่างประเทศ ]

 

เว็บไซต์ฝ่ายการศึกษา

​​
​คลิก​​

แบบฟอร์มการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาภาคบังคับ(Google Form)

​​​
คลิก​​