Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

ช่องทางการติดต่อ

โทร 0 2279 4140 ต่อ 6475,6476

การให้บริการ


เปิดอ่านเอกสาร

ดาวโหลดแบบฟอร์ม

 
แบบรับคำร้องขอรับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ]
[ อัตราค่าบริการในการตัดต้นไม้ ]
[ แบบคำร้องขอรับบริการตัดต้นไม้ ]
[ แบบคำร้องขอรับบริการดูดและจัดเก็บไขมัน ]
คำร้องขอรับบริการอื่นๆ ]