Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

ช่องทางการติดต่อ

โทร 0 2279 4140 ต่อ 6470,6491

การให้บริการ


เปิดอ่านเอกสาร

ดาวโหลดแบบฟอร์ม

 
คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อภ.1) ]  
คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อภ.3) ] 
คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (สอ.5) ] 
คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ]