Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายรายได้

ฝ่ายรายได้

ช่องทางการติดต่อ

โทร 0 2279 4140 ต่อ 6472,6473

การให้บริการ


เปิดอ่านเอกสาร

ดาวโหลดแบบฟอร์ม

 
แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ]  
แบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ]
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) ]
[ หนังสือขอผ่อนชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ]
[ คำร้องขออนุญาตการต่างๆ ]