Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข้อมูลผู้บริหาร (O2)

นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ
ผู้อำนวยการเขต
   
นายชัยชวัชร์ เกตุธิติวิรัชต์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต 
นางสาวศศิธร เจริญสุข
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต
   
 
- ว่าง -
ฝ่ายปกครอง
น.ส.กานต์พิชชา ศุภมงคลานนท์
ฝ่ายทะเบียน
   
นางสาวปานทิพย์ ชาวปลายนา
ฝ่ายการคลัง
นางอรพินท์ แสสนธิ์
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
   
  
- ว่าง -
ฝ่ายรายได้
- ว่าง -
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
   
นายทิฆัมพร เดชะคุปต์
ฝ่ายการศึกษา
นายคมพศิษฏ์ ประไพศิลป์
ฝ่ายโยธา
   

 
นายสุภชัย วรรณษา
ฝ่ายเทศกิจ
น.ส.สุนีย์ โชคธนะชัยสกุล
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
   

นายนพดล ฤทธิโสม พันโทสมชาย คล้ายคลึง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดไผ่ตัน สัสดีเขตพญาไท