Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข้อมูลผู้บริหาร (O2)

นายสินธุ์ชัย บุญปักษ์
ผู้อำนวยการเขต
   
นายขวัญเมือง บุญประสงค์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต 
นางสาวศศิธร เจริญสุข
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต
   
ว่าที่ ร.ท. ทินวัฒน์ นันทนิมิต
ฝ่ายปกครอง
น.ส.กานต์พิชชา ศุภมงคลานนท์
ฝ่ายทะเบียน
   
นางสาวปานทิพย์ ชาวปลายนา
ฝ่ายการคลัง
นางอรพินท์ แสสนธิ์
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
   
 
- ว่าง -
ฝ่ายรายได้
นางโสภิดา พึ่งวงศ์ญาติ
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
   
นายทิฆัมพร เดชะคุปต์
ฝ่ายการศึกษา
นายคมพศิษฏ์ ประไพศิลป์
ฝ่ายโยธา
   

 
นายสุภชัย วรรณษา
ฝ่ายเทศกิจ
น.ส.สุนีย์ โชคธนะชัยสกุล
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
   


 
นายนพดล ฤทธิโสม พันโทสมชาย คล้ายคลึง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดไ่ผ่ตัน สัสดีเขตพญาไท