Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข้อมูลผู้บริหาร

นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ
ผู้อำนวยการเขต
   
นายชัยชวัชร์ เกตุธิติวิรัชต์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต 
นางสาวศศิธร เจริญสุข
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต
   
นางสาวอรอุมา แม้นอินทร์
ฝ่ายปกครอง
น.ส.กานต์พิชชา ศุภมงคลานนท์
ฝ่ายทะเบียน
   
นางสาวปานทิพย์ ชาวปลายนา
ฝ่ายการคลัง
นางอรพินท์ แสสนธิ์
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
   

นางสาวกฤตติญา กิจคม
ฝ่ายรายได้
นางอามีนะ สิงสาหัส
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
   
นายทิฆัมพร เดชะคุปต์
ฝ่ายการศึกษา
นายคมพศิษฏ์ ประไพศิลป์
ฝ่ายโยธา
   
นายพิเศษ ยิ้มแย้ม
ฝ่ายเทศกิจ
จ่าเอกคมกฤช คุ้มมงคล
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
   
นางสาวรัสรินทร์ รวงผึ้งวีระโชติ พันโทสมชาย คล้ายคลึง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดไผ่ตัน สัสดีเขตพญาไท