Main Menu
BANGKOK PORTAL


คู่มือสำหรับประชาชน 126-216

คู่มือสำหรับประชาชนสำนักงานเขตพญาไท
ลำดับ เขตพญาไท ชื่อกระบวนงาน หมายเหตุ
126 ฝ่ายทะเบียน การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน   กรณีมีคำสั่งศาลให้เป็นคนสาบสูญ Download
127 ฝ่ายทะเบียน การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีบุคคลมีชื่อซ้ำในทะเบียนบ้านเกินกว่า 1 แห่ง Download
128 ฝ่ายทะเบียน การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน   กรณีบุคคลในทะเบียนบ้านตายแต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน โดยมีหลักฐานการตาย Download
129 ฝ่ายทะเบียน การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน   กรณีบุคคลในทะเบียนบ้านตายแต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน โดยมีหลักฐานการตาย Download
130 ฝ่ายทะเบียน การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน   กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ Download
131 ฝ่ายทะเบียน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีแก้ไขรายการสัญชาติของเจ้าของประวัติ  จากสัญชาติอื่นหรือไม่มีสัญชาติ เป็นสัญชาติไทย Download
132 ฝ่ายทะเบียน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่ไม่เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีมีเอกสารราชการมาแสดง Download
133 ฝ่ายทะเบียน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีแก้ไขรายการสัญชาติของเจ้าของประวัติจากสัญชาติไทย หรือจากไม่มีสัญชาติ หรือจากสัญชาติอื่น เป็นสัญชาติอื่น   Download
134 ฝ่ายทะเบียน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีแก้ไขรายการสัญชาติของของบิดามารดาของเจ้าของประวัติ จากสัญชาติอื่น หรือไม่สัญชาติ เป็นสัญชาติไทย Download
135 ฝ่ายทะเบียน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่ไม่เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีไม่มีเอกสารราชการมาแสดง Download
136 ฝ่ายรายได้ การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (รายใหม่) Download
137 ฝ่ายรายได้ การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (รายเก่า) Download
138 ฝ่ายรายได้ การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย Download
139 ฝ่ายรายได้ การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ Download
140 ฝ่ายการคลัง การรับเงินของกรุงเทพมหานคร Download
141 ฝ่ายการคลัง การจ่ายเงินของกรุงเทพมหานคร Download
142 สำนักการโยธา การร้องขอให้เวนคืนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลืออยู่ ซึ่งใช้การไม่ได้ Download
143 สำนักการโยธา การร้องให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนบางส่วน Download
144 สำนักการโยธา การขออนุญาตให้ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเชื่อม สะพานคนเดินข้ามทางสาธารณะ  Download
145 ฝ่ายโยธา การขอโอนใบอนุญาต (แบบ ข.8) Download
146 ฝ่ายโยธา การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ ข.3) Download
147 ฝ่ายโยธา การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น  (แบบ ข.4) Download
148 ฝ่ายโยธา การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข.2) Download
149 ฝ่ายโยธา การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1) Download
150 ฝ่ายโยธา การขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร (แบบ ขร.1) Download
151 ฝ่ายโยธา การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร  (แบบ กทม.4) Download
152 ฝ่ายโยธา การขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง (แบบ ข.7) Download
153 ฝ่ายโยธา การขอทำการเจาะกดหรือตอกเสาเข็มเพื่อทำการทดสอบ ที่จะใช้ในการก่อสร้างอาคาร Download
154 ฝ่ายโยธา การขอต่ออายุใบอนุญาต (แบบ ข.5) Download
155 ฝ่ายโยธา การยื่นแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ กทม.1) Download
156 ฝ่ายโยธา การบอกเลิกผู้ควบคุมงาน (แบบ น.5, แบบ น.6) Download
157 ฝ่ายโยธา การแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่ (แบบ น.7, แบบ น.8) Download
158 ฝ่ายโยธา การแจ้งชื่อผู้ควบคุมงาน (แบบ น.4)  Download
159 ฝ่ายโยธา การแจ้งความประสงค์จะทำการถมดิน Download
160 ฝ่ายโยธา การแจ้งความประสงค์จะทำการขุดดิน Download
161 ฝ่ายโยธา การแจ้งความประสงค์ขอรับใบแทนใบแจ้งที่ชำรุดหรือสูญหาย Download
162 ฝ่ายโยธา การแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคาร Download
163 สำนักการโยธา การขออนุญาตระบายน้ำทิ้ง / เชื่อมท่อระบายน้ำ Download
164 สำนักการโยธา การขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า และทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ Download
165 สำนักการโยธา การกองสิ่งของวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ชั่วคราว  การกั้นรั้วชั่วคราว  การสร้างนั่งร้านชั่วคราว Download
166 สำนักการโยธา การจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร Download
167 สำนักการศึกษา การรับแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ Download
168 สำนักการศึกษา การขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร Download
169 สำนักการศึกษา การขอคัดสำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียนหรือหลักฐานการสำเร็จการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  Download
170 ฝ่ายเทศกิจ การออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ Download
171 ฝ่ายเทศกิจ การออกหนังสืออนุญาตให้นำขบวนสัตว์หรือฝูงสัตว์ หรือจูงสัตว์ไปตามถนน Download
172 ฝ่ายเทศกิจ การอนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ Download
173 ฝ่ายเทศกิจ การขออนุญาตนำช้างมาหารายได้ในเขตกรุงเทพมหานคร Download
174 ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ การขึ้นทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี Download
175 ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ การขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ Download
176 ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ การขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ Download
177 ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ การจดทะเบียนให้เป็นชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 Download
178 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ การออกหนังสือรับรองการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยและหรือสิ่งปฏิกูลเพื่อนำไปใช้ประกอบเรื่องราวต่างๆ Download
179 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ การอนุญาตขุดล้อมย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะเพื่อเปิดทางเข้าออกอาคารและสถานที่ Download
180 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ การให้บริการตัดและขุดต้นไม้ Download
181 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ การให้บริการเก็บเศษวัสดุ กิ่งไม้ ใบไม้ Download
182 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ การบริการสูบสิ่งปฏิกูล Download
183 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ การบริการตั้งวางถังรองรับมูลฝอยเป็นครั้งคราว Download
184 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ การบริการสูบสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน Download
185 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ การบริการเก็บมูลฝอยทั่วไปในบ้านพักอาศัย สถานบริการการสาธารณสุข ตลาด อาคารสูง และสถานที่ราชการ Download
186 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ การออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ Download
187 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ การโอนการดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Download
188 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ บอกเลิกการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร Download
189 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ การออกใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง Download
190 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ การออกใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน Download
191 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ การออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน Download
192 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ การออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร Download
193 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Download
194 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ การออกใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร Download
195 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ การออกใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งตลาด Download
196 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ การยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารรายปี Download
197 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ การเปลี่ยนแปลงรายการหรือประเภทสินค้าหรือลักษณะวิธีการจำหน่ายหรือสถานที่จัดวางสินค้า Download
198 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดเนื้อที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดหรือขอแก้ไขรายการอื่นใดในใบอนุญาต Download
199 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ การบอกเลิกการดำเนินกิจการตลาด Download
200 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ การบอกเลิกการดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ Download
201 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ Download
202 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  Download
203 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ การต่ออายุใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน Download
204 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน Download
205 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  Download
206 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด Download
207 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ การจดทะเบียนสุนัข Download
208 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ การขอโอนการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร Download
209 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ การขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร Download
210 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ(รายใหม่) Download
211 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่) Download
212 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (รายใหม่) Download
213 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด(รายใหม่) Download
214 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ การขอรับใบแทนบัตรประจำตัวผู้รับใบอนุญาตหรือบัตรประจำตัวผู้ช่วยผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ Download
215 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ การขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือเครื่องจักรของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Download
216 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร Download