Main Menu
BANGKOK PORTAL


คู่มือสำหรับประชาชน 1-125

คู่มือสำหรับประชาชนสำนักงานเขตพญาไท
ลำดับ เขตพญาไท ชื่อกระบวนงาน หมายเหตุ
1 ฝ่ายปกครอง การสอบสวนรับรองผู้ประสบสาธารณภัย Download
2 ฝ่ายปกครอง ทะเบียนนิติกรรม Download
3 ฝ่ายปกครอง ทะเบียนศาลเจ้า Download
4 ฝ่ายปกครอง การจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด Download
5 ฝ่ายปกครอง การเลิกทะเบียนพาณิชยกิจ Download
6 ฝ่ายปกครอง การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย์ Download
7 ฝ่ายปกครอง การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่ Download
8 ฝ่ายปกครอง การเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ Download
9 ฝ่ายปกครอง การจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการสมาคมณาปนกิจสงเคราะห์ Download
10 ฝ่ายปกครอง การจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ Download
11 ฝ่ายปกครอง การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ Download
12 ฝ่ายปกครอง การเลิกมูลนิธิ Download
13 ฝ่ายปกครอง การจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการมูลนิธิ Download
14 ฝ่ายปกครอง การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมูลนิธิ Download
15 ฝ่ายปกครอง การจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ Download
16 ฝ่ายปกครอง การเลิกสมาคม Download
17 ฝ่ายปกครอง การจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม Download
18 ฝ่ายปกครอง การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม Download
19 ฝ่ายปกครอง การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม Download
20 ฝ่ายปกครอง การสละมรดก Download
21 ฝ่ายปกครอง การถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก Download
22 ฝ่ายปกครอง การตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก Download
23 ฝ่ายปกครอง การทำพินัยกรรมด้วยวาจา Download
24 ฝ่ายปกครอง การทำพินัยกรรมแบบเอกสารลับ Download
25 ฝ่ายปกครอง การทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง Download
26 ฝ่ายปกครอง การสอบสวนรับรอง Download
27 ฝ่ายทะเบียน การรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลาย กรณีไม่มีผู้แจ้งหรือนายทะเบียนตรวจพบ Download
28 ฝ่ายทะเบียน การเปรียบเทียบคดีความผิดเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร Download
29 ฝ่ายทะเบียน การรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลาย กรณีมีผู้แจ้ง Download
30 ฝ่ายทะเบียน การเปลี่ยนชื่อสกุลเมื่อการสมรสสิ้นสุดลง Download
31 ฝ่ายทะเบียน การออกหนังสือรับรองการขอเปลี่ยนชื่อตัวของคนต่างด้าวเพื่อประกอบการขอแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทย Download
32 ฝ่ายทะเบียน การออกหนังสือรับรองการขอจดทะเบียนชื่อสกุลของคนต่างด้าวเพื่อประกอบการขอแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทย Download
33 ฝ่ายทะเบียน การออกหนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านามหญิง Download
34 ฝ่ายทะเบียน การออกใบแทนใบแจ้งการย้ายที่อยู่ กรณีมีฐานข้อมูลการย้าย-มีหลักฐานแสดงตน Download
35 ฝ่ายทะเบียน การออกใบแทนใบแจ้งการย้ายที่อยู่ กรณีมีฐานข้อมูลการย้าย-ไม่มีหลักฐานแสดงตน Download
36 ฝ่ายทะเบียน การออกใบแทนใบแจ้งการย้ายที่อยู่ กรณีข้อมูลการย้ายถูกจำหน่าย Download
37 ฝ่ายทะเบียน การอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุลกรณีผู้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลเสียชีวิตแล้วหรือศาลมีคำสั่งถึงที่สุดว่าเป็นผู้สาบสูญ Download
38 ฝ่ายทะเบียน การออกหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุล (ช.7)  กรณีเจ้าของชื่อสกุลตายหรือศาลมีคำสั่งถึงที่สุดว่าเป็นผู้สาบสูญ Download
39 ฝ่ายทะเบียน การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง กรณีที่ต้องสอบสวน - มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน Download
40 ฝ่ายทะเบียน การแก้ไขรายการบ้าน  กรณีรายการของบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน Download
41 ฝ่ายทะเบียน การอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุล  กรณีผู้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลยังมีชีวิตอยู่ Download
42 ฝ่ายทะเบียน การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการสมรส  กรณีคู่สมรสประสงค์จะใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่ง หรือขอกลับใช้ชื่อสกุลเดิมของตน Download
43 ฝ่ายทะเบียน การเปลี่ยนชื่อสกุลด้วยเหตุอื่น ๆ เช่น  การใช้ชื่อสกุลตามมารดา บิดา ผู้รับบุตรบุญธรรม  การใช้ชื่อสกุลเดิมของตน ฯลฯ Download
44 ฝ่ายทะเบียน การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการร่วมใช้ชื่อสกุล Download
45 ฝ่ายทะเบียน การเปลี่ยนชื่อตัว การตั้งและเปลี่ยนชื่อรอง Download
46 ฝ่ายทะเบียน การเปลี่ยนชื่อตัว การตั้งและเปลี่ยนชื่อรอง (กรณีใช้ราชทินนามตนเป็นชื่อตัวหรือชื่อรอง) Download
47 ฝ่ายทะเบียน การบันทึกฐานะแห่งครอบครัว Download
48 ฝ่ายทะเบียน การทำสำเนาและรับรองสำเนารายการในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล Download
49 ฝ่ายทะเบียน การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีคัดรับรองจากเอกสารต้นฉบับ Download
50 ฝ่ายทะเบียน การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีคัดรับรองจากฐานข้อมูล Download
51 ฝ่ายทะเบียน การตรวจ คัดและรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตร Download
52 ฝ่ายทะเบียน การตรวจคัดและรับรองสำเนาทะเบียนครอบครัว หรือการรับรองรายการจากฐานข้อมูลทะเบียนครอบครัว Download
53 ฝ่ายทะเบียน การแจ้งย้ายออกและย้ายเข้าภายในเขตเดียวกัน Download
54 ฝ่ายทะเบียน การแจ้งย้ายออกโดยไม่ทราบที่อยู่ Download
55 ฝ่ายทะเบียน การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง กรณีที่ต้องสอบสวน -ถูกจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน Download
56 ฝ่ายทะเบียน การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง กรณีไม่สอบสวน Download
57 ฝ่ายทะเบียน การแจ้งย้ายออกของบุคคลที่เดินทางไปต่างประเทศ Download
58 ฝ่ายทะเบียน การแจ้งย้ายออกกรณีปกติทั่วไป Download
59 ฝ่ายทะเบียน การจำหน่ายชื่อสกุล Download
60 ฝ่ายทะเบียน การขอรับสำเนาทะเบียนบ้านใหม่ กรณีฉบับเดิมชำรุด สูญหายหรือถูกทำลาย  Download
61 ฝ่ายทะเบียน การจำหน่ายชื่อรอง Download
62 ฝ่ายทะเบียน การจดทะเบียนสมรส กรณีบุคคลต่างด้าว Download
63 ฝ่ายทะเบียน การจดทะเบียนสมรส กรณีในสำนักทะเบียน Download
64 ฝ่ายทะเบียน การขอกำหนดบ้านเลขที่ กรณีบ้านที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย Download
65 ฝ่ายทะเบียน การขอกำหนดบ้านเลขที่ กรณีบ้านที่ชอบด้วยกฎหมาย Download
66 ฝ่ายทะเบียน การจดทะเบียนสมรส กรณีนอกสำนักทะเบียน Download
67 ฝ่ายทะเบียน การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม Download
68 ฝ่ายทะเบียน การขอใบแทนหนังสือสำคัญ  กรณีชำรุดในสาระสำคัญหรือสูญหาย Download
69 ฝ่ายทะเบียน การจดทะเบียนรับรองบุตร กรณีในสำนักทะเบียน Download
70 ฝ่ายทะเบียน การจดทะเบียนรับรองบุตร กรณีนอกสำนักทะเบียน Download
71 ฝ่ายทะเบียน การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม Download
72 ฝ่ายทะเบียน การจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล หรือขอตั้งชื่อสกุลใหม่  (กรณีใช้ราชทินนามของตน/บุพการีหรือของผู้สืบสันดานเป็นชื่อสกุล) Download
73 ฝ่ายทะเบียน การจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล  หรือขอตั้งชื่อสกุลใหม่ Download
74 ฝ่ายทะเบียน การจดทะเบียนการหย่า กรณีการหย่าต่างสำนักทะเบียน Download
75 ฝ่ายทะเบียน การจดทะเบียนการหย่า Download
76 ฝ่ายทะเบียน การขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรเดิมหมดอายุ  Download
77 ฝ่ายทะเบียน การขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรเดิมสูญหายหรือถูกทำลาย กรณีมีรายการบัตรเดิมในฐานข้อมูลซึ่งสามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้  Download
78 ฝ่ายทะเบียน การขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรเดิมสูญหายหรือถูกทำลาย  กรณีไม่มีรายการบัตรเดิมในฐานข้อมูล หรือมีแต่ไม่สามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้  Download
79 ฝ่ายทะเบียน การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับ Download
80 ฝ่ายทะเบียน การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน Download
81 ฝ่ายทะเบียน การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง Download
82 ฝ่ายทะเบียน การขอมีบัตรครั้งแรกกรณีผู้ขอมีบัตรมีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ กรณีมีหลักฐาน Download
83 ฝ่ายทะเบียน การขอมีบัตรครั้งแรก กรณีไม่มีหลักฐานหรือขอมีบัตรเกินกำหนด Download
84 ฝ่ายทะเบียน การขอมีบัตรกรณีไม่มีหลักฐานแสดงการเป็นผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตร Download
85 ฝ่ายทะเบียน การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลได้รับการยกเว้น หรือบุคคลซึ่งมีอายุเกินเจ็ดสิบปี (กรณีมีหลักฐานแสดงการเป็นบุคคลผู้ได้รับการยกเว้น หรือกรณีอายุเกินเจ็ดสิบปีที่มีรายการบัตรเดิม) Download
86 ฝ่ายทะเบียน การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) หรือแจ้งเกิดเกินกำหนด Download
87 ฝ่ายทะเบียน การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้น Download
88 ฝ่ายทะเบียน การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทย หรือได้รับอนุมัติให้มีสัญชาติไทย หรือได้กลับ   คืนสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ หรือตามคำพิพากษาอันถึงที่สุดของศาล Download
89 ฝ่ายทะเบียน การขอเปลี่ยนบัตรกรณีอื่น ๆ เช่น กรณีเปลี่ยนคำนำหน้านาม Download
90 ฝ่ายทะเบียน การขอเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านและบัตรเดิมยังไม่หมดอายุ  Download
91 ฝ่ายทะเบียน การขอเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล Download
92 ฝ่ายทะเบียน การขอเปลี่ยนบัตรกรณีบัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญ  Download
93 ฝ่ายทะเบียน การบันทึกเพิ่มเติมในทะเบียนครอบครัว Download
94 ฝ่ายทะเบียน การออกหนังสือรับรองการเกิด Download
95 ฝ่ายทะเบียน การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านกรณีอ้างว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทยโดยไม่มีหลักฐานเอกสารมาแสดง Download
96 ฝ่ายทะเบียน การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านกรณีบุคคลอ้างว่ามีสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศโดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศหรือหนังสือสำคัญประจำตัว(Certificate of Identity) ออกให้โดยสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทย ไม่ว่าผู้นั้นจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักร Download
97 ฝ่ายทะเบียน การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านโดยอาศัยหลักฐานสูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม Download
98 ฝ่ายทะเบียน การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านกรณีบุคคลสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานรับรองการเกิด Download
99 ฝ่ายทะเบียน การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน กรณีบุคคลสัญชาติไทยเกิดในต่างประเทศโดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย Download
100 ฝ่ายทะเบียน การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร พ.ศ.2499 Download
101 ฝ่ายทะเบียน การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านกรณีบุคคลสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศโดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศหรือหนังสือสำคัญประจำตัว(Certificate of Identity) ออกให้โดยสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทย และมีหลักฐานเอกสารราชการที่ระบุว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทย Download
102 ฝ่ายทะเบียน การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านกรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติซึ่งยังไม่มีชื่อ  ในทะเบียนบ้าน  Download
103 ฝ่ายทะเบียน การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน กรณีบุคคล หน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐขอเพิ่มชื่อเด็กอนาถาที่อยู่ในความอุปการะ Download
104 ฝ่ายทะเบียน การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน กรณีที่ได้มีการลงรายการ“ตาย”หรือ“จำหน่าย”ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากสาเหตุการแจ้งผิดคนหรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง  Download
105 ฝ่ายทะเบียน การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน กรณีถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านเนื่องจากมีชื่อและรายการในทะเบียนบ้านโดยมิชอบหรือโดยทุจริตหรือเป็นคนสาบสูญตามคำสั่งศาล  Download
106 ฝ่ายทะเบียน การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน กรณีคนที่ได้รับสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ หรือโดยคำสั่งรัฐมนตรี หรือ คำสั่งศาล Download
107 ฝ่ายทะเบียน การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร.13) กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษรวมทั้งบุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้สัญชาติไทย  Download
108 ฝ่ายทะเบียน การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน กรณีคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้าน   Download
109 ฝ่ายทะเบียน การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย    Download
110 ฝ่ายทะเบียน การเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ Download
111 ฝ่ายทะเบียน การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง Download
112 ฝ่ายทะเบียน การแจ้งย้ายเข้ากรณีย้ายกลับที่เดิม Download
113 ฝ่ายทะเบียน การแจ้งย้ายเข้ากรณีปกติทั่วไป Download
114 ฝ่ายทะเบียน การแจ้งย้ายเข้ากรณีเดินทางกลับจากต่างประเทศ (เฉพาะมีรายการในฐานข้อมูล) Download
115 ฝ่ายทะเบียน การแจ้งเกิดภายในกำหนดเวลา (เกิดในท้องที่สำนักทะเบียน) Download
116 ฝ่ายทะเบียน การแจ้งเกิดภายในกำหนดเวลา (เกิดท้องที่สำนักทะเบียนอื่น) Download
117 ฝ่ายทะเบียน การแจ้งเกิดเด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งซึ่งอยู่ในการอุปการะของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่จดทะเบียนตามกฎหมายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการช่วยเหลือเด็ก    Download
118 ฝ่ายทะเบียน การแจ้งเกิดเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาซึ่งถูกทอดทิ้ง Download
119 ฝ่ายทะเบียน การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551   Download
120 ฝ่ายทะเบียน การแจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา (เกิดในท้องที่สำนักทะเบียน) Download
121 ฝ่ายทะเบียน การแจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา (เกิดท้องที่สำนักทะเบียนอื่น) Download
122 ฝ่ายทะเบียน การแจ้งการตายของคนตายในท้องที่สำนักทะเบียน Download
123 ฝ่ายทะเบียน การแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อได้ว่ามีการตายแต่ยังไม่พบศพ Download
124 ฝ่ายทะเบียน การแจ้งการตาย กรณีมีการตายและไม่ทราบว่าคนตายเป็นใคร Download
125 ฝ่ายทะเบียน การแจ้งการตาย กรณีคนที่ตายในท้องที่สำนักทะเบียนอื่น Download