Main Menu
BANGKOK PORTAL


ติดต่อสำนักงานเขต (O5)

สำนักงานเขตพญาไท

เลขที่ 13 ซอยอารีย์ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : phayathai@hotmail.co.th
Facebook : www.facebook.com/phayathainow

แผนที่สำนักงานเขตพญาไทเวลาเปิด-ปิดให้บริการประชาชน
 
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. (ไม่พักเที่ยง)
เสาร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. (ไม่พักเที่ยง)
เปิดบริการงานทะเบียนราษฎร และงานบัตรประจำตัวประชาชน
วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 16.00 น. (ไม่พักเที่ยง)
เปิดบริการเฉพาะรับแจ้งการตาย
หมายเหตุ วันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดชดเชย เปิดบริการเฉพาะรับการแจ้งตาย

หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานเขตพญาไท
โทรศัพท์กลาง 0 2279 4141-3, 0 2279 4140, 0 2279 3055, 0 2279 6682, 0 2279 8704,
0 2279 4012,0 2278 4344, 0 2270 1395 หมายเลข 4 ตัว 6460 โทรสาร 0 2279 4145
รายชื่อ/ตำแหน่ง โทรศัพท์ภายนอก ภายใน 4 ตัว โทรสาร
 ผู้อำนวยการเขต
 นายสินธุ์ชัย บุญปักษ์
 หน้าห้อง
0 2279 4146
6450
6453
0 2279 4146
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ฝ่าย 1
 นายขวัญเมือง บุญประสงค์ 
 หน้าห้อง
0 2279 4579
6451
6454
0 2279 4145
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ฝ่าย 2
 นางสาวศศิธร เจริญสุข
 หน้าห้อง
0 2279 4395
6452
6455
0 2279 4145
 หัวหน้าฝ่ายปกครอง
 ว่าที่ร้อยโท ทินวัฒน์ นันทนิมิต
 งานปกครอง
 งานบริหาร
 งานประชาสัมพันธ์
0 2270 0925
6456
6459
6458, 6461
6457, 6460
0 2279 4145
 หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
 น.ส.กานต์พิชชา ศุภมงคลานนท์
 ธุรการ
 งานทะเบียนทั่วไป
 ศูนย์บริการ BSC
0 2279 4141
6465
6463
6464
6462
0 2279 7343
 หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
 นายสุภชัย วรรณษา
 ธุรการ
0 2279 4141
6481
6482
6482
 หัวหน้าฝ่ายการคลัง
 น.ส.ปานทิพย์ ชาวปลายนา
 ธุรการ
0 2279 4141
6479
6480
0 2278 0676
 หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
 นายทิฆัมพร เดชะคุปต์
 ธุรการ
0 2279 4141
6477
6478
6478
 หัวหน้าฝ่ายโยธา
 นายคมพศิษฏ์ ประไพศิลป์
 งานโครงการ
 งานอาคาร
 อาคารพัสดุระบายน้ำ
0 2279 4141
6466
6467
6468
6485
6467
 หัวหน้าฝ่ายรายได้
 - ว่าง -
 ธุรการ
0 2279 4141
6471
6472, 6473
-
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 
 น.ส.สุนีย์ โชคธนะชัยสกุล
 ธุรการ
  ศูนย์บริหารเงินออม
0 2279 4141
6483
6484, 6490
6484, 6490
6490
 หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
 นางโสภิดา พึ่งวงศ์ญาติ
 งานตรวจและควบคุม
 งานสวน
 ห้องพัสดุ
 ธุรการ
0 2279 4141
6474
6476
6493
6488
6475
-
 หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
 นางอรพินท์ แสสนธิ์
 ธุรการ
0 2279 4141
6469
6470, 6491
6470
 สัสดีเขต
 พ.ท.สมชาย คล้ายคลึง
0 2279 4141
6487

6487
 ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดไผ่ตัน
 นายนพดล ฤทธ์โสม
0 2278 1542   0 2278 1542
 ศูนย์รับร้องทุกข์ 0 2279 4140-3 6460 0 2279 4145
 ศูนย์ อปพร.
 ห้องประชุม อารีย์ (ชั้น 1 ตึก 1)
 ห้องประชุม ภาสะพงษ์ (ชั้น 1 ตึก 4)
 ห้องเวรอัคคี
0 2279 4141 6495
6489
6496
6494
0 2279 4145