Main Menu
Template BSC_PYT

บริการด้วยใจ ทันสมัย รับใช้ประชาชน.

สำนักงานเขตพญาไท

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวและกิจกรรมของสำนักงานเขต

รับสมัครงาน

ร้องทุกข์(กรุณาใส่ชื่อ-สกุลจริง และเบอร์โทรศัพท์)

ข่าวประกวดราคา/ประกาศสอบราคา

ระบบ e-Auction

ปฏิทินกิจกรรม