Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ภาพข่าวกิจกรรม

ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
.
25 ก.ย. 62 นางวรรณา วรรณประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อกำชับให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามข้อกฎหมายที่กำหนด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) พร้อมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปีให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางการตรวจสอบข้อมูลยืนยันข้อมูลทรัพย์สินระหว่างกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ หน่วยงาย และกองบัญชี โดยมีหัวหน้าฝ่ายการคลัง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานเขตภาษีเจริญ และเจ้าหน้าที่ธุรการและพัสดุจากสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 13 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตภาษีเจริญ