Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (ITA:O33)


18 ก.ย. 63  การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุป้องกัน และบรรเทาภัยจากอัคคีภัย ระดับเขต ร่วมกับศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค และภาคีเครือข่ายหน่วยงานรัฐและเอกชนในพื้นที่


12 ก.ย. 63  เปิดโครงการชุมชนเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


10 ก.ย. 63  ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 3/2563


28 ส.ค. 63  ประชุมซักซ้อมแผนป้องกันภัยจากอัคคีภัย22 ส.ค. 63  ภาษีเจริญ ร่วมกิจกรรมชวนคิด(ส์)ไม่ทิ้งคลอง @คลองบางหลวง ครั้งที่ 4


19 ส.ค. 63  ประธานเปิดการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ซีคอน บางแค


11 ส.ค. 63  ภาษีเจริญเปิดโครงการสถานประกอบการปลอดภัยยาเสพติด


21 ก.ค. 63  ภาษีเจริญประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2/2563


18 ก.ค. 63  ผอ.เขตภาษีเจริญ ตรวจเยี่ยมการฝึกอาชีพถึงชุมชน


17 ก.ค. 63  ภาษีเจริญห่วงใย ระดมทุกหน่วยร่วมใจ วางมาตรการป้องกัน ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน


9 ก.ค. 63  ภาษีเจริญเดินรณรงค์วันเอดส์โลก


25 มิ.ย. 63  ประชุมพัฒนาการดำเนินงาน การติดตามให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะร่วมกับภาคีเครือข่าย


10 มิ.ย. 63  เสร็จเรียบร้อยแล้ว! กำแพงเรื่องราวชาวภาษีเจริญจุดวัดปากน้ำ


29 พ.ค. 63  ตรวจความเรียบร้อยการปรับภูมิทัศน์ท่าเรือบางหว้า


28 พ.ค. 63  รับมอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เพื่อสำรวจความความพึงพอใจในการให้บริการของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตภาษีเจริญ


5 พ.ค. 63 ประชุมศูนย์ป้องกันโควิด-19


14 เม.ย. 63 ประชุมศูนย์ป้องกันโควิด-19


12 เม.ย. 63 การสร้างกำแพงเรื่องราว ชาวภาษีเจริญ


20 มี.ค. 63 กิจกรรม "เพิ่มพื้นที่สีเขียว 1000 ต้น 1000 ชื่อ"


13 มี.ค. 63 เขตภาษีเจริญ ร่วมกับ ซีคอนบางแค สอนทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า


​11 มี.ค. 63 หารือภาคเอกชน ขอความร่วมมือปรับภูมิทัศน์ เพื่อประโยชน์ของประชาชน

​8 มี.ค. 63 ตักบาตรพระทางเรือ เพื่อความเป็นสิริมงคล


18 ก.พ. 63 การประชุมหารือแนวทางป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตภาษีเจริญ ครั้งที่ 1/2563


11 ก.พ. 63 สังคมสูงวัย ร่วมใส่ใจกันและกัน ด้วยธนาคารเวลา


21 ม.ค. 63 การประชุมเพื่อเตรียมดำเนินการกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชน ครั้งที่ 1


8 ม.ค. 63 การประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 1/2563


20 ธ.ค. 62 โครงการ “CSR ก้าวลงคลองภาษีเจริญ-คลองบางหลวง”


30 พ.ย. 62 โครงการ “รักษ์น้ำลำประโดง”


26 พ.ย. 62 ปรึกษาหารือ หาแนวทางย้ายที่ตั้งวิน เพื่อแก้ไขปัญหารถจอดและวิ่งบนทางเท้า

16 ต.ค. 62 กิจกรรมโครงการปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดคลองในพื้นที่ 50 เขต 50 คลอง