Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

​วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์เขตภาษีเจริญ  

“เป็นเลิศด้านบริการ สรรค์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ดูแลคนทุกช่วงวัย ก้าวไกลด้วยศาสตร์พระราชา ล้ำหน้าด้านการท่องเที่ยว”


 
(ปรับปรุงเมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2563)