Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประวัติ

       ประวัติดั้งเดิมเริ่มจาก พระยาพิสณฑสมบัติบริบูรณ์ นามเดิมว่า ยิ้ม ตัณสกุลพิศลยบุตร รับราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีตำแหน่งเป็นหลวงภาษีวิเศษ พระภาษีสมบัติบริบูรณ์ พระยาพิสณฑสมบัติบริบูรณ์ ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดในสมัยนั้น และประชาชน ทั่วไปเรียกว่า "เจ้าสัว" พระยาพิสณฑสมบัติบริบูรณ์เป็นเจ้าของเรือกลไฟลำแรกของคนไทย รับ-ส่ง ผู้โดยสารและสินค้าระหว่างกรุงเทพฯ-สิงคโปร์ ในปี พ.ศ. 2401 พระยาพิสณฑสมบัติบูรณ์เป็นผู้ดำริในการขุดคลองภาษีเจริญ เริ่มตั้งแต่แม่น้ำท่าจีนที่ตำบลดอนไก่ดิ จังหวัดสมุทรสาคร ถึงคลองบางกอกใหญ่ใกล้วัดปากน้ำภาษีเจริญ จังหวัดธนบุรี เพื่อเป็นการสัญจรทางน้ำ โดยมุ่งเน้นการส่งอ้อยและน้ำตาล จากต่างจังหวัดเข้าสู่กรุงเทพฯ ซึ่งในปีเถาะ พ.ศ. 2410 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้พระภาษีสมบัติสมบูรณ์เป็นแม่กลองงาน ขุดคลองยาว 620 เส้น กว้าง 7 วา พระราชทานค่าจ้างเป็นเงิน 112,800 บาท ขุดแล้วเสร็จในปีมะเมีย พ.ศ. 2415 ชาวบ้านจึงเรียกคลองนี้ว่า "คลองภาษีเจริญ" ตามนามของแม่งกองงาน ต่อมามีราษฎรย้ายมาอยู่ริมคลองภาษีเจริญมากขึ้น เป็นชุมชนใหญ่ จึงได้ตั้งเป็นอำเภอภาษีเจริญ ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2442 มีอาคารที่ทำการอยู่วัดรางบัว ริมคลองภาษีเจริญ แขวงบางหว้า อยู่ที่นี้ 75 ปี สถานที่คับแคบไม่สะดวกในการบริการประชาชนได้ทั่วถึงประกอบกับทางราชการได้สร้างถนนเพชรเกษม และตรอกซอยขึ้นมากมาย การเดินทางสัญจรไปมาทางเรือจึงลดน้อยลง คุณทิพย์  นิยมเหตุ คหบดีได้บริจาคที่ดินริมซอยเพชรเกษม 54 ให้สร้างอาาคารที่ทำการอำเภอใหม่ และให้สร้างสถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญด้วย จึงได้สร้างอาคารที่ทำการใหม่ขึ้น และย้ายมาอยู่เมื่อปี พ.ศ. 2517 จนถึงปัจจุบัน
    ส่วนชื่ออำเภอภาษีเจริญนั้น เดิมเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดธนบุรี ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2442 ต่อมาทางราชการให้รวมจังหวัดพระนครกับจังหวัดธนบุรีเป็นจังหวัดเดียวกัน เรียกว่า กรุงเทพมหานคร และชื่ออำเภอภาษีเจริญ เป็นเขตภาษีเจริญ ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 335 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 มีฐานะเป็นหน่วยการปกครองของกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 อำเภอภาษีเจริญ ได้รับการสถาปนาตั้งเป็นอำเภอเมื่อปี พ.ศ. 2442 และครบ 100 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2542
   
 รายนามผู้บริหาร
 
   ลำดับ ชื่อ - สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง  
1. ขุนภิบาลเขตนคร พ.ศ.2442 - 2449  
2. พระพิทักษ์ประชาบาล (รุ่ง กนิษฐสุท) พ.ศ.2449 - 2458  
3. พระทรงนครา (สนิท   ศศะนาวิน) พ.ศ.2458 - 2464  
4. พระประกาศสุขนิกร พ.ศ.2464 - 2465  
5. ขุนพิทักษ์มคเรศ (หม่อมหลวงไปล่) พ.ศ.2465 - 2467  
6. หลวงสุรนาทปนารักษ์ พ.ศ.2467 - 2468  
7. หลวงประชานุวัตร์ (กิมไล้   เสนาคม) พ.ศ.2468 - 2469  
8. ขุนบริภัณฑ์เสนาราช พ.ศ.2469 - 2470  
9. หลวงอนุการสารบรรณ (สังขพิชัย) พ.ศ.2470 - 2472  
10. ขุนนนทรักษ์ (แม้น   ถนะดหัตถกิจ) พ.ศ.2472 - 2476  
11. นายจันทร์  มหาศร พ.ศ.2476 - 2480  
12. ขุนจรูญศักดิ์ประเสริฐ (ทองคำ   จิรนิ) พ.ศ.2480 - 2483  
13. นายเฉลียว   วรรณศิลป์ พ.ศ.2483 - 2485  
14. นายรง   ทัศนนาญชลี พ.ศ.2485 - 2486  
15. นายฟื้น   บุญยปรัตยุษ พ.ศ.2486 - 2489  
16. นายวาสนา   วงศ์สุวรรณ พ.ศ.2489 - 2490  
17. นายสวัสดิ์   ตุลยสุวรรณ พ.ศ.2491 - 2493  
18. ร.ต.ต.ยรรยง   ธีรชัย พ.ศ.2493 - 2493  
19. นายยอด   อ่อนโอภาส พ.ศ.2493 - 2501  
20. นายสวัสดิ์   ตุลยสุวรรณ พ.ศ.2501 - 2503  
21. นายเอนก   ปริยานนท์ พ.ศ.2503 - 2508  
22. นายพักตร์   สุกไสว พ.ศ.2508 - 2511  
23. ว่าที่ ร.ต.ประวิทย์   ชุติชูเดช พ.ศ.2511 - 2517  
24. นายประยูร   เรืองโกศล พ.ศ.2517 - 2521  
25. นายยงยุทธ   ศรีวัฒนพงษ์ พ.ศ.2521 - 2526  
26. นายชาลี   สินธุนาวา พ.ศ.2526 - 2527  
27. เรือเอกปรีชา   ปรีดีดิลก พ.ศ.2527 - 2528  
28. นายไพโรจน์   พิรุณรัตน์ พ.ศ.2528 - 2529  
29. นายประเสริฐ  โตเจริญ พ.ศ.2529 - 2533  
30. นายสุพจน์   ไพบูลย์ พ.ศ.2533 - 2535  
31. นายสุนันท์   สุนทรรัตน์ พ.ศ.2535 - 2538  
32. นายชาญชัย   โรหิตศิริ พ.ศ.2538 - 2540  
33. นายเกียรติพงษ์   พูลเพิ่ม พ.ศ.2540 - 2541  
34. นายนคร   บุญยธนะ พ.ศ.2541 - 2544  
35. นายบพิธ   แสงแก้ว พ.ศ.2544 - 2548  
36. นายนคร  บุณยธนะ พ.ศ.2548 - 2552  
37. นางสาววิภาวี พงศ์พิริยะวนิช พ.ศ.2552 - 2554  
38. นายจตุรงค์  ผ่องลำเจียก พ.ศ.2554 - 2555  
39. นายเฉลิมพล  โชตินุชิต พ.ศ.2556 - 2558  
40. นายโฆษิต  อักษรชาติ พ.ศ.2558 - 2559  
41. นายสมชีพ  ไชยเขตต์ พ.ศ.2559 - 2561  
42. นายณัฐพงษ์  มีโภคกิจ พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน  


 
 
(ปรับปรุงเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563)