Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

 

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

           1. 
แบบคำขอกรณีเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิการรับเงิน(pdf)
                                           2. ใบมอบฉันทะ(pdf)
                                           3. หนังสือมอบอำนาจ (pdf) 
                               4. 
รายงานการใช้จ่ายเงินค่าสนับสนุนดำเนินงานคณะกรรมการชุมชน (pdf) (Update 8 พฤษภาคม 2558)
                               5. แบบฟอร์มการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2557-2558 (pdf) (Updater 8 พฤษภาคม 2558)


                                           6. หนังสือมอบอำนาจ (คนพิการ) (pdf) (ลงเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 58)
                                           7. แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็แรกเกิด (pdf)(ลงเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 59) 
                                           8. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (pdf)(ลงเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 59) 
                                           9. แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (pdf) (ลงเมื่อวันที่ 31 พ.ค.2559)
                                           10. แบบรับรองการเป็นผู้จัดการศพผู้สูงอายุของผู้ยื่นขอคำจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (pdf) (ลงเมื่อวันที่ 31 พ.ค.2559)
                                           11. แบบรับรองการจัดการศพผู้สูงอายุ กรณีอยู่ในครัวเรือนยากจนตามเกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และไม่ได้รับการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ในปีที่ตาย (ลงเมื่อวันที่ 31 พ.ค.2559)
                                     12.แผนผังการให้บริการด้านสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์