Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายรายได้


  ฝ่ายรายได้

            1. คำร้องขออนุญาตการต่างๆ (pdf)
            2. แบบคำร้องแจ้งปลดป้าย (pdf)
               3. แบบหนังสือมอบอำนาจ (pdf)
               4. แบบแจ้งการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท. 5) (pdf)
               5. แบบแสดงรายการขอลดเนื้อที่ดินการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.8)(pdf)
               6. แบบแสดงรายการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินหรืออัตราภาษีสำหรับที่ดินเปลี่ยนแปลง (ภ.บ.ท.8 ก)(pdf)

                    7. แบบแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.10)(pdf)
               8. แบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (ภ.ป.1) (pdf) 

                    9. แบบแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป.3) (pdf) 
              10. แบบแจ้งรายกรเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) (pdf)
              11. แบบแจ้งรายการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.8) (pdf)

                    12. แบบแจ้งข้อมูลจัดทำทะเบียนสถานการค้าปลีก (pdf) (ลงเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2558)
              13. แบบแจ้งการเลิกกิจการหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล สถานการค้าปลีก (pdf) (ลงเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2558)
              14. แบบยื่นแสดงรายการภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร สำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกันและก๊าซปิโตรเลียมในสถานการค้าปลีก (pdf) (ลงเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2558)

                   15. แบบฟอร์มคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด ตามมาตรา 32 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

                     ***รายละเอียดภาษีประเภทต่างๆ และ ช่องทางการชำระภาษี*** (pdf)