Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายปกครอง


ฝ่ายปกครอง

 
 1. จดทะเบียนพาณิชย์

                             1.1 คำขอจดะทะเบียนพาณิชย์ (pdf)
                     1.2 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการ (pdf)
                     1.3 ใบมอบอำนาจขอจดทะเบียนพาณิชย์ (pdf)

 2. แบบฟอร์ม/คำร้อง

 
                      2.1 คำร้องขออนุญาตต่างๆ (pdf)
                      
  2.2 ใบมอบอำนาจกระทำการต่างๆ (pdf)


 3. ตัวอย่างการเขียนคำร้อง

                               3.1    คำร้องการขอหนังสือรับรองสถานภาพการสมรส-1 (pdf)
                        3.2    คำร้องการขอหนังสือรับรองสถานภาพการสมรส-2 (pdf)
                       3.3    คำร้องขอลงนามในหนังสือสัญญาเงินกู้เพื่อการศึกษา (pdf)
                       3.4    คำร้องสอบสวนข้อเท็จจริงการเลี้ยงดูบุตรแต่เพียงผู้เดียว (pdf)
                       3.5    คำร้องขอหนีงสือรับรองบุคคลคนเดียวกัน (pdf)
                       3.6    คำร้องรับรองคุณสมบัติผู้จะบรรพชาอุปสมบท (pdf)
                       3.7    คำร้องขอหนังสือรับรองสถานที่เกิด (pdf)
                       3.8    คำร้องขอหนังสือรับรองสถานที่ตาย (pdf)
                       3.9    คำร้องขอหนังสือให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ (pdf)
                       3.10  คำร้องสอบสวนคุณสมบัติผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเอง (pdf)
                      
 3.11  คำร้องการส่งเงินมาจากต่างประเทศ (pdf)
                       3.12  คำร้องการขอส่งเงินมาจากต่างประเทศ (pdf)


 
 5. แบบฟอร์มมูลนิธิ
                      5.1  คำขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ (Up date 8 พฤษภาคม 2558)
                      5.2  คำขอจดทะเบียนการแต่งตั้งคณะกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ/คำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ 
(Up date 8 พฤษภาคม 2558)


 6. แบบฟอร์มสมาคม
                        6.1 คำขอจดทะเบียนสมาคม ส.ค. 1 (Up date 8 พฤษภาคม 2558)
                        6.2 คำขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม ส.ค. 2 (Up date 8 พฤษภาคม 2558)
                        6.3 คำขอจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการ  เปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม ส.ค. 3 (Up date 8 พฤษภาคม 2558)
                        6.4 หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่ตั้งสำนักงาน (ลงเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2558)
                        6.5 บันทึกคำให้การของบุคคลผู้จะเป็นกรรมการของสมาคม (ลงเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2558)
                        6.6 แบบแจ้งการเลิกสมาคม (ลงเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2558)