Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

มาตรฐานการให้บริการ (ITA:O14)

คู่มือประชาชนตามภารกิจของแต่ละฝ่าย
 
1. คู่มือประชาชนฝ่ายปกครอง
เปิดอ่านเอกสาร
2. คู่มือประชาขนฝ่ายทะเบียน
เปิดอ่านเอกสาร
3. คู่มือประชาชนฝ่ายโยธา
เปิดอ่านเอกสาร
4. คู่มือประชาชนฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
เปิดอ่านเอกสาร
5. คู่มือประชาชนฝ่ายรายได้
เปิดอ่านเอกสาร
6. คู่มือประชาชนฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
เปิดอ่านเอกสาร
7. คู่มือประชาชนฝ่ายการศึกษา
เปิดอ่านเอกสาร
8. คู่มือประชาชนฝ่ายการคลัง
เปิดอ่านเอกสาร
9. คู่มือประชาชนฝ่ายเทศกิจ
เปิดอ่านเอกสาร
10. คู่มือประชาชนฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
เปิดอ่านเอกสาร