Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (ITA:O13)

คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจของแต่ละฝ่าย
 
1. คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายปกครอง
เปิดอ่านเอกสาร
2. คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียน
เปิดอ่านเอกสาร
3. คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายโยธา
เปิดอ่านเอกสาร
4. คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
เปิดอ่านเอกสาร
5. คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายรายได้
เปิดอ่านเอกสาร
6. คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
เปิดอ่านเอกสาร
7. คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายการศึกษา
เปิดอ่านเอกสาร
8. คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายการคลัง
เปิดอ่านเอกสาร
9. คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายเทศกิจ
เปิดอ่านเอกสาร
10. คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
เปิดอ่านเอกสาร