สำนักงานการเจ้าหน้าที่ ยินดีต้อนรับ
Main Menu
BANGKOK PORTAL


การคัดเลือกและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ

ระเบียบ/ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง แบบฟอร์ม/ตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง     ขอความร่วมมือผู้เข้าชมข้อมูล "HR Knowledge Center" ที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ตอบแบบสอบถามระดับความรู้
               ความเข้าใจ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลให้ดียิ่งขึ้นคลิกเพื่อตอบ

                                                                   

                                                             แบบสอบถามความรู้ ความเข้าใจ