Main Menu
BANGKOK PORTAL


ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร


มาตรการบริหารจัดการอัตรากำลังลูกจ้างกรุงเทพมหานคร
ประกาศ ก.ก. เรื่อง กำหนดมาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2)
ประกาศ ก.ก. เรื่อง กำหนดวันเวลาทำงาน และการลาหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจำปี และการหยุดราชการของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร
ข้อบังคับกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562
ข้อบังคับกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างกรุงเทพมหานครและระเบียบการแต่งเครื่องแบบ พ.ศ. 2560
แจ้งมติ อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับบุคลากรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2562 (มาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างกรุงเทพมหานคร)
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำ
     - เปรียบเทียบมาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำ
     - กลุ่มงานบริการพื้นฐาน  1  :   2   :   3
     - กลุ่มงานสนับสนุน   1   :   2   :   3   :   4   :   5   :   6
     - กลุ่มงานช่าง   1   :  2

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว