Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

2556

ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติตัวชี้วัดที่ 4.1
   มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ ความสำเร็จของการดำเนินการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้
     - องค์ประกอบที่ 3 กำหนดให้หน่วยงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน

สรุปผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามหน่วยงาน
เรื่อง  การดำเนินงานเกี่ยวกับสมาคมและมูลนิธิ
วันที่ 26 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตปทุมวัน

หัวข้อการแลกเปลี่ยน
1. แผนการออกตรวจสมาคมและมูลนิธิในพื้นที่
   สำนักงานเขตราชเทวี
          สำนักงานเขตราชเทวี ได้มีการจัดทำแผนการออกตรวจ แต่ในทางปฏิบัติไม่สามารถออกตรวจตามแผนได้ เนื่องจากภาระงานในสำนักงานเขตมีมาก ต้องคอยให้บริการประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการและตามกฎหมายกำหนดไว้ว่า อีกทั้งจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานก็มีจำนวนจำกัด
  
สำนักงานเขตปทุมวัน
          สำนักงานเขตปทุมวัน ไม่ได้จัดทำแผนการออกตรวจ เนื่องจากภาระงานในสำนักงานเขตมีมากต้องคอยให้บริการประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานก็มีจำนวนจำกัด อีกทั้งสมาคมที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่เขตปทุมวันก็มีจำนวนมาก จึงไม่สามารถออกตรวจได้ 
2. สมาคมและมูลนิธิที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลานาน ท่านดำเนินการอย่างไร
    สำนักงานเขตราชเทวี
          สำนักงานเขตจะมีหนังสือแจ้งไปยังสมาคมให้ดำเนินการงานสมาคมให้เป็นไปตามข้อบังคับ หากว่าสมาคมไม่ประสงค์จะดำเนินการงานสมาคมต่อไปก็จะแนะนำให้มายื่นคำขอจดทะเบียนเลิกสมาคม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ต่อไป
   
สำนักงานเขตปทุมวัน
          สำนักงานเขตจะมีหนังสือแจ้งไปยังสมาคมให้ดำเนินการงานสมาคมให้เป็นไปตามข้อบังคับ หากว่าสมาคมไม่ประสงค์จะดำเนินการงานสมาคมต่อไปก็จะแนะนำให้มายื่นคำขอจดทะเบียนเลิกสมาคม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ต่อไป
3. กรรมการบริหารสมาคมและมูลนิธิจะมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนและผู้รับมอบอำนาจสามารถออกเสียงลงมติแทนผู้มอบอำนาจ กระทำได้หรือไม่
    สำนักงานเขตราชเทวี
          เจ้าหน้าที่จะพิจารณาจากข้อบังคับของสมาคมหรือมูลนิธิ ว่าการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาประชุมแทนสามารถกระทำได้หรือไม่ ถ้าได้ผู้มาประชุมแทนมีสิทธิออกเสียงลงมติแทนผู้มอบอำนาจได้ด้วยหรือไม่ (จะดูที่ข้อบังคับเป็นหลัก และดูรายละเอียดในการมอบอำนาจว่าผู้มอบอำนาจมอบในเรื่องใดบ้าง)
   
สำนักงานเขตปทุมวัน
          เจ้าหน้าที่จะพิจารณาจากข้อบังคับของสมาคมหรือมูลนิธิ ว่าการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาประชุมแทนสามารถกระทำได้หรือไม่ ถ้าได้ผู้มาประชุมแทนมีสิทธิออกเสียงลงมติแทนผู้มอบอำนาจได้ด้วยหรือไม่ (จะดูที่ข้อบังคับเป็นหลัก และดูรายละเอียดในการมอบอำนาจว่าผู้มอบอำนาจมอบในเรื่องใดบ้าง)
4. การออกหนังสือรับรองให้กับผู้จะเป็นกรรมการสมาคมหรือมูลนิธิ หากไม่มีหลักฐานบัตรข้าราชการหรือหลักฐานการเป็นข้าราชการมาแสดง ท่านปฏิบัติอย่างไร
   สำนักงานเขตราชเทวี
          เจ้าหน้าที่จะแนะนำให้จัดทำบันทึกคำให้การผู้จะเป็นกรรมการของสมาคมหรือมูลนิธิ พร้อม แนบหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
   
สำนักงานเขตปทุมวัน
          เจ้าหน้าที่จะแนะนำให้จัดทำบันทึกคำให้การผู้จะเป็นกรรมการของสมาคมหรือมูลนิธิ พร้อม แนบหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
5. สมาคมหรือมูลนิธิยื่นคำขอจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ทั้งชุด หรือการยื่นคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ หรือการยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเกินกำหนด การออกหนังสือส่งปรับท่านมีรูปแบบอย่างไร และระบุชื่อผู้ชำระค่าปรับหรือไม่
   สำนักงานเขตราชเทวี
          การออกหนังสือส่งปรับ กรณีที่สมาคมหรือมูลนิธิยื่นคำขอจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ทั้งชุด หรือการยื่นคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ หรือการยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเกินกำหนด สำนักงานเขตจะยึดรูปแบบที่กรมการปกครองกำหนด โดยระบุชื่อสมาคมหรือผู้ที่ได้รับอำนาจจากสมาคม(นายกสมาคม) เป็นผู้ชำระค่าปรับ
   
สำนักงานเขตปทุมวัน
          การออกหนังสือส่งปรับ กรณีที่สมาคมหรือมูลนิธิยื่นคำขอจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ทั้งชุด หรือการยื่นคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ หรือการยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเกินกำหนด สำนักงานเขตจะยึดรูปแบบที่กรมการปกครองกำหนด โดยระบุชื่อสมาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากสมาคม (นายกสมาคม) เป็นผู้ชำระค่าปรับ
          จากการแลกเปลี่ยนเรียนระหว่างสำนักงานเขตราชเทวีและสำนักงานเขตปทุมวัน ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าทั้งสองสำนักงานเขตมีแนวทางการปฏิบัติงานด้านทะเบียนสมาคม และทะเบียนมูลนิธิ เป็นไปแนวทางเดียวกัน

ดาวน์โหลดไฟล์สรุปผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามหน่วยงาน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
ดาวน์โหลดไฟล์กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามหน่วยงาน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 

สรุปผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามหน่วยงาน
เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล
และการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการกรุงเทพมหานคร
วันที่ 27 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานเขตราชเทวี(update 30 ก.ย. 56)
ผู้ชม 1,242 ครั้ง
คุณยอมรับหรือไม่
ผู้โหวต 0 ครั้ง
ยอมรับ 0 ครั้ง
0.00 %
ไม่ยอมรับ 0 ครั้ง
0.00 %
รายการความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น