Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

2558

ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการจัดการความรู้ในหน่วยงาน

1. โครงการบริหารจัดการการเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินเขตปทุมวัน

     1.1 โครงการ
     ดาวน์โหลดโครงการ

     1.2 องค์ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขตปทุมวัน
     ดาวน์โหลดเอกสาร

     1.3 แผนผังกองอำนวยการร่วมเผชิญเหตุเพื่อเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน     ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตปทุมวัน


     1.4 สรุปปัญหาที่พบและข้อเสนอแนะจากการซ้อมแผนการบริหารจัดการเผชิญเหตุ โดยใช้องค์ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขตปทุมวัน
     ดาวน์โหลดเอกสาร

     1.5 ภาพการซ้อมแผนการเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน ณ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีสามย่าน
     ดาวน์โหลดเอกสาร


2. องค์ความรู้ของหน่วยงาน

     2.1 การอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการใช้ในการปฏิบัติงาน(Intensive Language Course : ILC)  ประจำปี  2558
รายนายณัฐพล ชำนิธุระการ  ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

     ดาวน์โหลดเอกสาร

     2.2 เอกสารรวบรวมประสบการณ์ในการทำงานของบุคคลต้นแบบ(Best Practice)
รายนายสิทธิชัย ท้วมสกนธ์  ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน

     ดาวน์โหลดเอกสาร

     2.3 ข้าราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 ระดับหน่วยงาน
รายนางสาวประไพพรรณ นวลทอง ตำแหน่ง พนักงานปกครองชำนาญงาน

     ดาวน์โหลดเอกสาร

     2.4 ภูมิปัญญาชุมชน
           - การทำข้าวหมกไก่
           - น้ำพริกลงเรือและพะแนงไก่

     ดาวน์โหลดเอกสาร

     2.5 อบรมสัมมนาเรื่อง "บริการอย่างไร ให้ได้ใจและได้งาน"
     ดาวน์โหลดเอกสาร

     2.6 อบรมสัมมนาเรื่อง "สิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคกับการให้บริการประชาชน"
     ดาวน์โหลดเอกสาร

     2.7 อบรมสัมมนาเรื่อง "สิทธิมนุษยชนกับการให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานคร"
     ดาวน์โหลดเอกสาร

     2.8 องค์ความรู้เรื่อง "การจัดหาและการควบคุมพัสดุ"
     ดาวน์โหลดเอกสาร

(update 24 ส.ค. 58)
ผู้ชม 2,473 ครั้ง
คุณยอมรับหรือไม่
ผู้โหวต 0 ครั้ง
ยอมรับ 0 ครั้ง
0.00 %
ไม่ยอมรับ 0 ครั้ง
0.00 %
รายการความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น