Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบเบิกค่าการศึกษาบุตร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ใบขอรับเงินทุนสนับสนุนการศึกษาบุตร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบหนังสือค้ำประกัน(งานประมูลซื้อ)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบหนังสือค้ำประกัน(งานประมูลจ้าง)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบหนังสือค้ำประกันสัญญา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบใบเสนอราคา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบบัญชีเอกสารส่วนที่ 1
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบบัญชีเอกสารส่วนที่ 2
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
บัญชีรายชื่อผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบสัญญาซื้อขาย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบสัญญาจ้าง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบหนังสือมอบอำนาจ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

(update 15 ม.ค. 58)
 
แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันซอง)ประกวดราคาสำหรับการจัดจ้าง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันซอง)ประกวดราคาสำหรับการจัดซื้อ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันสัญญา)ซื้อขาย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันสัญญา)จ้าง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันการรับเงินค่าจ้างที่ปรึกษาล่วงหน้า)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันการรับเงินประกันผลงาน)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุก่อนการตรวจรับ)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันการรับเงินค่าจ้างก่อนการตรวจรับ)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

(update 24 ม.ค. 60)
ผู้ชม 8,903 ครั้ง
คุณยอมรับหรือไม่
ผู้โหวต 0 ครั้ง
ยอมรับ 0 ครั้ง
0.00 %
ไม่ยอมรับ 0 ครั้ง
0.00 %
รายการความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น