Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

แบบฟอร์มดาวน์โหลด


ฝ่ายปกครอง
แบบคำร้องขออนุญาตการต่างๆ   ดาวน์โหลด
คำขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ ม.น.1 ดาวน์โหลด
คำขอจดทะเบียนสมาคม ส.ค.1 ดาวน์โหลด
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) ดาวน์โหลด
แบบรายละเอียดเว็บไซต์ ดาวน์โหลด 
ฝ่ายทะเบียน
คำร้องขอรับรองบริการข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร ดาวน์โหลด
รายละเอียดประกอบการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน ดาวน์โหลด 
คำร้องขอจดทะเบียนและบันทึกทะเบียนครอบครัว ดาวน์โหลด
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แบบ อภ.1 ดาวน์โหลด
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการ ดาวน์โหลด
คำขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร แบบ สอ.8  ดาวน์โหลด
คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ส.ณ.1 ดาวน์โหลด    
คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง  ดาวน์โหลด
ฝ่ายโยธา
การขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนเคลื่อนย้ายและใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร  ดาวน์โหลด
หลักฐานการมอบอำนาจจากเจ้าของอาคารตาม ดาวน์โหลด
การขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ดาวน์โหลด
ฝ่ายรายได้
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2)  
   ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) 
   ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) 
   ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) พร้อมคำนวณ  
   - กรณีรายเก่า
   - กรณีรายใหม่ 
คำร้องแจ้งเลิก เปลี่ยนแปลงป้าย
   ดาวน์โหลดเอกสาร
หนังสือขอผ่อนชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541)
   ดาวน์โหลดเอกสาร 
คำร้องแจ้งการใช้ประโยชน์อาคารชุด(Application to use the condominium)
   - ดาวน์โหลดเอกสารฉบับภาษาไทย 
   - Download Application to use the condominium
แบบฟอร์มอื่นๆ
   คำร้องขออนุญาตการต่าง ๆ
ข้อบัญญัติกทม.การเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกันน้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกันและก๊าซปิโตรเลียมฯ พ.ศ.2558
    ดาวน์โหลดข้อมูล
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2474 คำร้องขอยกเว้นเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
    รายละเอียด
คำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด ตามมาตรา 32 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
    เอกสารที่ต้องนำมายื่นประกอบการแก้ไข
    ดาวน์โหลดเอกสาร-word
    ดาวน์โหลดเอกสาร-pdf
Application for Correction of Land and Building List/Condominium Unit Information In Accordance with Section 32 of the Act of Land and Building Tax B.E. 2562 (2019)
    Download document-word
    Download document-pdf
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  อ้างอิงจาก: เว็บไซต์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ฝ่ายพัฒนาชุมขนและสวัสดิการสังคม
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน ดาวน์โหลด
แบบแสดงความจำนงรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจรับเงินเบี้ยความพิการแทน ดาวน์โหลด
ฝ่ายการคลัง
แบบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ดาวน์โหลด
แบบเบิกค่าการศึกษาบุตร ดาวน์โหลด
ใบขอรับเงินทุนสนับสนุนการศึกษาบุตร ดาวน์โหลด
แบบหนังสือค้ำประกัน(งานประมูลซื้อ) ดาวน์โหลด
แบบหนังสือค้ำประกัน(งานประมูลจ้าง) ดาวน์โหลด
แบบหนังสือค้ำประกันสัญญา ดาวน์โหลด
แบบใบเสนอราคา ดาวน์โหลด
แบบบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ดาวน์โหลด
แบบบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ดาวน์โหลด
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ ดาวน์โหลด
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ดาวน์โหลด
บัญชีรายชื่อผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี) ดาวน์โหลด
แบบสัญญาซื้อขาย ดาวน์โหลด
แบบสัญญาจ้าง ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
แบบคำร้องขอรับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ดาวน์โหลด
(update 16 ก.พ. 58)

ฝ่ายการคลัง
แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันซอง)ประกวดราคาสำหรับการจัดจ้าง ดาวน์โหลด
แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันซอง)ประกวดราคาสำหรับการจัดซื้อ ดาวน์โหลด
แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันสัญญา)ซื้อขาย ดาวน์โหลด
แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันสัญญา)จ้าง ดาวน์โหลด
แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า) ดาวน์โหลด
แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า) ดาวน์โหลด
แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันการรับเงินค่าจ้างที่ปรึกษาล่วงหน้า) ดาวน์โหลด
แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันการรับเงินประกันผลงาน) ดาวน์โหลด
แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุก่อนการตรวจรับ) ดาวน์โหลด
แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันการรับเงินค่าจ้างก่อนการตรวจรับ) ดาวน์โหลด
(update 28 ก.พ. 59)

ฝ่ายปกครอง
แบบคำร้องขอข้อมูลสัญญาณภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  ดาวน์โหลด
 
ผู้ชม 7,145 ครั้ง
คุณยอมรับหรือไม่
ผู้โหวต 0 ครั้ง
ยอมรับ 0 ครั้ง
0.00 %
ไม่ยอมรับ 0 ครั้ง
0.00 %
รายการความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น