Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศ รับสมัครงาน

ประกาศสํานักงานเขตปทุมวัน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกองทุน
ประกาศสํานักงานเขตปทุมวัน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกองทุน หลักประกันสุขภาพเขตปทุมวัน วัน เวลา สถานที่ในการจัดประชุมผู้สมัคร
และข้อกําหนดเกี่ยวกับการประชุมผู้สมัคร


รายละเอียด