Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และประกาศกําหนดระยะเวลาในการสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตกรุงเทพมหานคร