Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพเขตปทุมวัน เปิดรับการเสนอแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม
เปิดรับการเสนอแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม
ในการส่งโครงการ ให้ผู้เสนอโครงการส่งเอกสาร ดังนี้
๑. ใบนําส่งโครงการ
๒. แบบเสนอโครงการ และปฏิทินการดําเนินงาน
๓. ไฟล์โครงการ (รูปแบบไฟล์ PDF)
๔. กรณีกลุ่มประชาชน ตั้งแต่ ๕ คนขึ้นไป เป็นผู้เสนอโครงการ ให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของทั้ง ๕ คน
๕. กรณีองค์กร ชมรม สมาคม มูลนิธิเป็นผู้เสนอโครงการ ให้แนบเอกสารหลักฐานการจัดตั้งองค์กร ชมรม สมาคม มูลนิธิ

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ เว็บไซต์ http://www.bangkok.go.th/bangkokfund
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเขตปทุมวัน โทร ๐ ๒๒๑๔ ๑๓๓๐