Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของสํานักงานเขต
               ด้วยสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้จัดทําโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารภายใน ของสํานักงานเขต กับ บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จํากัด ตามสัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยบริษัท ฯ จะต้องเข้าดําเนินการสํารวจ และติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารภายใน ของสํานักงานเขต เพื่อเชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายสื่อสารของกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
               เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนด (TOR) ข้อที่ 6 จึงขอดำเนินการสำรวจจุดติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย(wireless access point) จุดเชื่อมโยงโครงข่าย จุดเชื่อมโยงระบบหรืออุปกรณ์เดิม จุดเชื่อมโยง core switch เดิม เพื่อออกแบบการติดตั้งอุปกรณ์ตามรายการในข้อกำหนด (TOR) ข้อ 5 และจัดทำแผนผังการติดตั้ง ติดตั้งอุปกรณ์
               จึงทำให้สำนักงานเขตปทุมวัน ไม่สามารถใช้งานระบบฝ่ายการคลัง ระบบฝ่ายรายได้ ระบบฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ระบบฝ่ายปกครอง ระบบฝ่ายโยธา ระบบฝ่่ายรักษาความสะอาดฯ และระบบฝ่ายการศึกษา
               ตั้งแต่ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓