Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563
=>กรุงเทพมหานครขยายเวลา รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีภาษี 2563 โดยไม่ต้องชำระเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ออกไปถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563
การชำระเงิน
สามารถชำระเงินได้ที่ สำนักงานเขตที่ตั้งของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของท่าน หรือสั่งจ่าย ธนาณัติ ที่ไปรษณีย์ทุกสาขา ถึง "หัวหน้าฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตที่ตั้งของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของท่าน"
=>กรณีไม่ได้รับ ใบแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบข้อมูล ณ สำนักงานเขตที่ตั้งของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของท่าน
=>สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตปทุมวัน โทรศัพท์ 0 2214 0207 และ 0 2214 3004​ ต่อ 6321-23 ในวันและเวลาราชการ