Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์!!
สำนักงานเขตปทุมวัน
ขอประชาสัมพันธ์วิธีการและผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ”พัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของบุคลากรสำนักงานเขตปทุมวัน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตามตัวชี้วัด 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ QR Code ด้านล่างนี่