Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

2557

                                                       การดำเนินการของมิติที่ 3
ตัวชี้วัดที่  3.4 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
การดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนหลังสวนและถนนสารสินโดยความร่วมมือของภาคเอกชน


ดาวน์โหลดเอกสาร
(update 25 ก.พ. 58)