Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

2556

                                                การดำเนินการของมิติที่ 3                   
ตัวชี้วัดที่  3.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
การดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

โครงการส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายการใช้น้ำหมักชีวภาพในถังดักไขมันในโรงเรียนดาวน์โหลดเอกสาร
(update 25 ก.พ. 58)