Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ผู้ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คือ ผู้มีสัญชาติไทย คือ
 - อายุ 60 ปีขึ้นไป 
 - มีทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร 
 - ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ อาทิ เงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ 

ทั้งนี้ ต้องเตรียมหลักฐานประกอบการลงทะเบียน ซึ่งประกอบด้วยเอกสารต่าง ๆ ดังนี้
   1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่าย พร้อมสำเนา 1 ชุด 
   2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด 
   3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสำเนา 1 ชุด 
   4. สำหรับกรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถมาจดทะเบียนด้วยตนเองได้ 
       - จะต้องมีใบมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร จำนวน 1 ฉบับ 
       - ระบุว่า ผู้สูงอายุ ได้มอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นคำขอจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพแทน 
       - ผู้รับมอบอำนาจ ต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจมาด้วย 1 ชุด

ขอให้ผู้สูงอายุ หรือผู้แทน ไปยื่นจดทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ที่สำนักงานเขตที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ ในวัน และเวลาราชการ โดยจะได้รับเงินภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ในลักษณะอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได โดย
    - ผู้สูงอายุ 60-69 ปี  ได้รับเงิน 600 บาท
    - ผู้สูงอายุ 70-79 ปี ได้รับเงิน 700 บาท
    - ผู้สูงอายุ 80-89 ปี ได้รับเงิน 800 บาท
    - ผู้สูงอายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้รับเงิน 1,000 บาท
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1. แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2. หนังสือมอบอำนาจรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน
 

เบี้ยความพิการ
 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีบัตรประจำตัวผู้พิการ
 3. อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร (ตามทะเบียนบ้าน)
 4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐตามบัญชีราชื่อที่ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศกำหนด
 5. ในการณัผู้พิการเป็นผู้ต้องขังหรือจำคุกอยู่ในเรือนจำ ทัณฑสถาน หรือสถานคุมขังของกรมราชทัณฑ์ หรือเป็นผู้ซึ่งถูกควบคุมอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการได้โดยยื่นคำขอต่อผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน หรือผู้บริหารที่เรียกชื่ออย่างอื่นแล้วแต่กรณี เพื่อนำส่งเป็นหนังสือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นภูมิลำเนาของผู้พิการตามกฎหมาย
**ผู้พิการซึ่งได้รับสิทธิตามที่บัญญัติำไว้ในกฎหมายหรือระเบียบอื่นไม่เป็นการตัดสิทธิผู้พิการที่จะได้รับตามระเบียบนี้**

หลักฐานประกอบการจดทะเบียน
 1. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ และสำเนาทะเบียนบ้าน
 2. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแล (กรณีผู้ดูแลเป็นผู้ยื่น)
 3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (กรณีขอรับเงินผ่านธนาคาร)
 ***สำเนาเอกสารทุกแผ่น ให้รับรองสำเนาถูกต้อง***จะได้รับเบี้ยเป็นรายเดือน ๆ ละ 800.-บาท

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1. แบบแสดงความจำนงรับเงินเบี้ยความพิการ
2. หนังสือมอบอำนาจรับเงินเบี้ยความพิการแทน

(update 24 ม.ค. 60)