Main Menu
BANGKOK PORTAL

 • เปลี่ยนภาษา
 • ไทย
 • Eng

ฝ่ายทะเบียน


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1.   คำร้องขอรับรองบริการข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร จากฐานข้อมูลการทะเบียน
2.   หนังสือมอบหมายให้ทำการแทน
3.   หนังสือมอบอำนาจ

การขอเลขหมายประจำบ้าน
เอกสารประกอบ
1.  บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
2. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และแบบแปลนการก่อสร้าง ( ถ้ามี )
3. หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดินหรือสัญญาเช่าที่ดิน ( ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานตามข้อ 2)
4. กรณีมอบหมายให้นำใบมอบหมายและบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบหมายมาแสดงด้วย
ไม่มีคำร้องเพราะออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

การแจ้งรื้อบ้าน

เอกสารประกอบ
1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
3. กรณีมอบหมายให้นำใบมอบหมายและบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบหมายมาแสดงด้วย
ไม่มีคำร้องเพราะออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

การแจ้งเกิด

เอกสารประกอบ
1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง ,บิดา ,มารดา
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะเพิ่มชื่อเด็กเข้า
3. หนังสือรับรองการเกิด (ถ้ามี)
ไม่มีคำร้องเพราะออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

การแจ้งตาย

เอกสารประกอบ
1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
2. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ตาย และทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่คนตายมีชื่ออยู่ (ถ้ามี) กรณีตายในท้องที่และใบชันสูตรพลิกศพจากโรงพยาบาล
3. หนังสือรับรองการตาย (ถ้ามี)
4. บันทึกประจำวันแจ้งความคนตาย (กรณีไม่มีหลักฐานรับรองการตาย)
ไม่มีคำร้องเพราะออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

การขอตรวจคัด และรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร

เอกสารประกอบ
1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
2. หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
3. บัตรประจำตัวทนายความหรือใบอนุญาตเป็นทนายความ (กรณียื่นขอในฐานะทนายความ)
4. กรณีขอคัดของบุคคลอื่น ต้องมีหนังสือมอบหมายจากบุคคลที่จะขอคัดนั้น พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่จะขอคัดและลายเซ็นต์รับรอง
ไม่มีคำร้องเพราะออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

การแจ้งย้ายเข้า

เอกสารประกอบ
1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
2. ใบแจ้งการย้ายที่อยู่
3. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
4. กรณีเจ้าบ้านไม่ได้เป็นผู้แจ้งให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านพร้อมให้เจ้าบ้านเซ็นต์ยินยอมในใบแจ้งย้ายตรงช่องเจ้าบ้านผู้ยินยอมให้ย้ายเข้า
ไม่มีคำร้องเพราะออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

การแจ้งย้ายออก

กรณีย้ายตนเองซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เอกสารประกอบ
1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง (ตนเอง)
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีชื่อผู้แจ้งย้ายออก
ไม่มีคำร้องเพราะออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

การแจ้งย้ายออกผู้อื่น

เอกสารประกอบ
1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
3. กรณีผู้แจ้งไม่ได้เป็นเจ้าบ้านให้นำบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าบ้านมาแสดงด้วย พร้อมหนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
    หนังสือมอบหมายให้ทำการย้ายเข้า (มีใบแจ้งการย้ายที่อยู่)

ไม่มีคำร้องเพราะออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

การแจ้งย้ายปลายทาง

เอกสารประกอบ
1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
3. หนังสือยินยอมให้ย้ายเข้าของเจ้าบ้านที่ย้ายเข้า (กรณีที่เจ้าบ้านไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเอง)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
     หนังสือยินยอมให้ย้ายเข้า (ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ)

ไม่มีคำร้องเพราะออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

บัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสารสำคัญที่ทางราชการออกให้สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตน

คุณสมบัติของผู้ขอมีบัตรประจำตัว
 1. มีสัญชาติไทย
 2. อายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 3. มีชื่อในทะเบียนบ้าน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
            1.   รายละเอียดประกอบการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน
            2.   ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเด็กอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
            3.   คำขอหลักฐาน รายการหรือข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน
            4.   บันทึกคำให้การของผู้มีบัตรประจำตัวประชาชน

การขอมีบัตร
กรณีขอมีบัตรเป็นครั้งแรก

ยื่นคำร้องได้ที่ : ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้
หลักฐาน
 1. สูติบัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย เช่น ใบสุทธิ หนังสือเดินทาง เป็นต้น
 2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 3. กรณีที่ไม่มีหลักฐานตามข้อ 1 ให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือมาให้การรับรอง
 4. กรณีขอมีบัตรเป็นครั้งแรกโดยมีบิดาและมารดาเป็นบุคคลต่างด้าว ใช้หลักฐานใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดามารดา หากถึงแก่ความตายให้นำใบมรณบัตรของผู้ที่ถึงแก่ความตายไปแสดง
ข้อควรทราบ :  ยื่นคำขอภายใน 60 วัน นับแต่วันที่อายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ เกินกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน 100 บาท
 
กรณีเป็นบุคคลได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน หรือแจ้งเกิดเกินกำหนด
ยื่นคำร้องได้ที่ : ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้
หลักฐาน
 1. กรณีเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ใช้หลักฐานการเพิ่มชื่อหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้
 2. กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดใช้สูติบัตร
 3. เจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือรับรอง
ข้อควรทราบ : ยื่นคำขอภายใน 60 วัน นับแต่วันที่เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน เกินกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน 100 บาท
 
กรณีเป็นบุคคลได้รับการยกเว้น หรือบุคคลซึ่งมีอายุเกิน 70 ปี
ยื่นคำร้องได้ที่ : ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้
หลักฐาน
 1. หลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตร เช่น หนังสือสุทธิของพระ หรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างศึกษาที่ต่างประเทศ
 2. กรณีไม่มีหลักฐานแสดงการเป็นผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตร
 • หลักฐานอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ (ถ้ามี)
 • เจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือรับรอง
 กรณีเป็นบุคคลซึ่งพันสภาพได้รับการยกเว้น
ยื่นคำร้องได้ที่ :  ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้
หลักฐาน
หลักฐานที่แสดงว่าพันจากสภาพได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตร เช่น หนังสือเดินทางและเอกสาร
ที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญของเรือนจำหรือทัณฑสถาน
ข้อควรทราบ : ยื่นคำขอภายใน 60 วัน นับแต่วันที่พ้นสภาพได้รับการยกเว้นเกินกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน 100 บาท
 
กรณีเป็นบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทย หรือได้รับอนุมัติให้มีสัญชาติไทยหรือได้กลับคืนสัญชาติไทย
ยื่นคำร้องได้ที่ : ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้
หลักฐาน
 1. กรณีได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติเป็นไทยหรือได้กลับคืนสัญชาติไทยใช้หนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทยหรือหนังสือสำคัญแสดงการได้กลับคืนสัญชาติไทย
 2. กรณีขอมีบัตรเป็นครั้งแรกโดยมีบิดาและมารดาเป็นบุคคลต่างด้าว ใช้หลักฐานใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดามารดา หากถึงแก่ความตายให้นำมรบัตรของผู้ที่ถึงแก่ความตายไปแสดง
 3. หลักฐานอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ (ถ้ามี)
 4. เจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือรับรอง
ข้อควรทราบ : ยื่นคำขอภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับสัญชาติไทย เกินกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน 100 บาท
 
การขอมีบัตรใหม่
กรณีบัตรเดิมหมดอายุ
ยื่นคำร้องได้ที่ :  ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้
หลักฐาน
 • บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่หมดอายุ
ข้อควรทราบ : ยื่นคำขอภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรเดิมหมดอายุ เกินกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน 100 บาท
 
กรณีบัตรเดิมสูญหายหรือถูกทำลาย
ยื่นคำร้องได้ที่ : ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้
หลักฐาน
 • หลักฐานทางราชการที่มีรูปถ่าย เช่น ใบขับขี่ วุฒิการศึกษา หนังสือเดินทาง เป็นต้น หากไม่มีให้พาเจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือมาให้การรับรอง
ค่าธรรมเนียม : 20 บาท
ข้อควรทราบ : ยื่นคำขอภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรหายหรือถูกทำลายเกินกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน 100 บาท
 
การขอเปลี่ยนบัตร
กรณีบัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญ
ยื่นคำร้องได้ที่ : ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้
หลักฐาน
 • บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่ชำรุด
ค่าธรรมเนียม : 20 บาท
ข้อควรทราบ : ยื่นคำขอภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญเกินกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน 100 บาท
 
กรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล
ยื่นคำร้องได้ที่ : ฝ่ายทะเบียน  สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้
หลักฐาน
 1. บัตรประจำตัวประชาชนเดิม
 2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล แล้วแต่กรณี
ค่าธรรมเนียม : 20 บาท
ข้อควรทราบ : ยื่นคำขอภายใน 60 วันนับแต่วันที่แก้ไขรายการในทะเบียนบ้านเกินกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน 100 บาท
 
กรณีเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านและบัตรเดิมยังไม่หมดอายุ
ยื่นคำร้องได้ที่ : ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้
หลักฐาน
 • บัตรประจำตัวประชาชนเดิม
ค่าธรรมเนียม : 20 บาท
 
กรณีเปลี่ยนคำนำหน้านาม
ยื่นคำร้องได้ที่ :  ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้
หลักฐาน
 • บัตรประจำตัวประชาชนเดิม
 • หลักฐานแสดงการเปลี่ยนคำนำหน้านาม เช่น ทะเบียนสมรส ฯลฯ  
การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
คุณสมบัติผู้ขอมีบัตร
 1. อายุตั้งแต่ 5 ปีบริบูรณ์
 2. มีชื่อในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ
ยื่นคำขอได้ที่ : ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตที่ผู้นั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ
หลักฐาน
 1. สำเนาทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ
 2. บัตรประจำตัวเดิม (กรณีบัตรหมดอายุ ชำรุด หรือขอเปลี่ยนบัตร)
 3. เอกสารราชการอื่น เช่น ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวใบตอบรับการสำรวจ
เพื่อจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
ค่าธรรมเนียม : 60 บาท ยกเว้นการทำบัตรครั้งแรกของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี
ข้อควรทราบ : ยื่นคำขอภายใน 60 วัน นับแต่วันที่อายุครอบ 5 ปีบริบูรณ์ หรือเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ หรือบัตรเดิมหมดอายุ สูญหาย ถูกทำลาย ชำรุดหรือวันที่มีการแก้ไขรายการชื่อตัว-ชื่อสกุล      วันเดือนปีเกิดในเอกสารทะเบียนราษฎรหากเกิดกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

การตรวจ คัดและรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตร
ยื่นคำร้องได้ที่ : ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้
หลักฐาน
 1. กรณีดำเนินการด้วยตนเอง ใช้บัตรประจำตัวของเจ้าของรายการบัตร
 2. กรณีมอบอำนาจ
 • บัตรประจำตัวผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ
 • หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์)
 1. กรณีผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงขอคัดรายการบัตรของบุคคลอื่น
 • บัตรบัตรประจำตัวของผู้ยื่นคำขอ
 • เอกสารหลักฐานที่แสดงได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงกับรายการบัตร
ที่จะขอตรวจ คัดและรับรอง
ค่าธรรมเนียม : ฉบับละ 10 บาท

การจดทะเบียนสมรส
เอกสารประกอบ
1. บัตรประจำตัวประชาชนฝ่ายชาย/ฝ่ายหญิงที่ยังไม่หมดอายุ
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของคู่สมรส
3. พยานบุคคล 2 คน (อายุเกิน 20 ปี) พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
4. สูติบัตรหรือทะเบียนบ้านของบุตร (กรณีมีบุตร)
5. หลักฐานการจดทะเบียนหย่า กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน
6. กรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ (20 ปีบริบูรณ์) บิดา – มารดา ต้องมาให้ความยินยอม
7. แบบฟอร์ม คร.1

การจดทะเบียนหย่า
เอกสารประกอบ
1. บัตรประจำตัวประชาชนฝ่ายชาย/ฝ่ายหญิงที่ยังไม่หมดอายุ
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของคู่หย่า, ใบสำคัญการสมรสทั้ง 2 ฉบับ, เอกสารการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
3. พยานบุคคล 2 คน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน, ข้อตกลงการหย่า
4. สูติบัตรหรือทะเบียนบ้านของบุตร (กรณีมีบุตร)
5. แบบฟอร์ม คร.1

การจดทะเบียนรับรองบุตร
เอกสารประกอบ
1. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของบิดา มารดา และบุตร
3. สูติบัตรของบุตร เอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ร่วมชื่อสกุล ของบิดา มารดา และบุตร (ถ้ามี)
4. มารดาและบุตรต้องมาลงชื่อให้ความยินยอม
5. พยานบุคคล 2 คน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
6. แบบฟอร์ม คร.1

การบันทึกฐานะแห่งครอบครัว
เอกสารประกอบ
1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้จดบันทึก
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านผู้จดบันทึก
3. เอกสารหลักฐานในเรื่องที่ต้องการให้บันทึกที่เป็นต้นฉบับพร้อมกับคำแปลเป็นภาษาไทย
รับรองการแปลจากกระทรวงการต่างประเทศหรือสถานทูตของประเทศที่ออกเอกสารให้
4. พยานบุคคล 2 คน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
5. กรณีบุคคลอื่นดำเนินการแทนให้นำหนังสือมอบหมาย ซึ่งต้องมอบหมายผ่านสถานทูตและบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบหมายมาแสดงด้วย
6. แบบฟอร์ม คร.1

จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
เอกสารประกอบ
1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้รับและบุตรบุญธรรม
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน, พยาน 2 คน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
3. หนังสืออนุญาตให้จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมจากศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (กรณีที่บุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์)
4. คู่สมรสของผู้รับบุตรบุญธรรมและคู่สมรสของบุตรบุญธรรมมาให้ความยินยอมพร้อมใบสมรสและบัตรประจำตัวประชาชน
5. แบบฟอร์ม คร.1

การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม
เอกสารประกอบ
1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้รับและบุตรบุญธรรม
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน, พยาน 2 คน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
4. คู่สมรสของผู้รับบุตรบุญธรรมและของบุตรบุญธรรมมาให้ความยินยอม
พร้อมใบสมรสและบัตรประจำตัวประชาชน
5. แบบฟอร์ม คร.1

การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อรอง
เอกสารประกอบ
1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อรอง
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ผู้เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อรอง ต้องมีชื่ออยู่ในเขตปทุมวัน
3. กรณีดำเนินการแทนผู้เยาว์ใช้สูติบัตรผู้เยาว์ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีชื่อผู้เยาว์
บัตรประจำตัวผู้ดำเนินการแทน (มารดา)
4. กรณีบิดาทำการแทนผู้เยาว์ต้องมีทะเบียนสมรสมาแสดง
5. เอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ร่วมชื่อสกุล (ถ้ามี)
ไม่มีคำร้องเพราะออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

การขอตั้งชื่อสกุล

เอกสารประกอบ
1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอตั้งชื่อสกุล
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของผู้ขอตั้งชื่อสกุล(ต้องมีชื่ออยู่ในเขตปทุมวัน)
3. กรณีดำเนินการแทนผู้เยาว์ใช้สูติบัตรผู้เยาว์ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีชื่อผู้เยาว์ บัตรประจำตัวผู้ดำเนินการแทน(มารดา)
4. กรณีบิดาทำการแทนผู้เยาว์ต้องมีใบสมรสมาแสดง
5. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า เอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ร่วมชื่อสกุล (ถ้ามี)

การขอใช้ชื่อสกุลมารดาหรือบิดา
เอกสารประกอบ
1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้อง
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของบุตร (บุตรต้องมีชื่ออยู่ในเขตปทุมวัน)
3. สูติบัตรของบุตร ( ฉบับจริง )
4. ผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน และให้ผู้รับรองนำบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
5. บันทึกการหย่า ( คร .6) เพื่อแสดงว่าบุตรอยู่ในอำนาจปกครองของฝ่ายใด ( ถ้ามี )
6. หลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้านาม จาก “ น . ส .” เป็น “ นาง ” ของมารดา กรณีไม่เคยจดทะเบียนสมรส
7. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี )

การร่วมชื่อสกุล
เอกสารประกอบ
1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอร่วมชื่อสกุล
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของผู้ขอร่วมชื่อสกุล(ต้องมีชื่ออยู่ในเขตปทุมวัน)
3. หนังสืออนุญาตให้ใช้ชื่อสกุลร่วมจากเจ้าของชื่อสกุล(ช.6/1)
4. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส-หย่า 

(update 24 ม.ค. 60)