Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

(e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศและร่างTORประมูลจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร(สำนักงานเขตปทุมวัน)จำนวน 8 โรง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (update 16 ก.ย. 59)
เลขที่โครงการ    : 59095073142
ประเภทประกาศ : ประกาศร่างTOR
หน่วยงาน          : กรุงเทพมหานคร
เว็บไชต์ของกรมบัญชีกลาง : http://www.gprocurement.go.th/ดาวน์โหลดร่างประกาศ
ดาวน์โหลดร่างTOR

ตารางวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานก่อสร้าง

ดาวน์โหลดราคากลาง

(update 16 ก.ย. 59)