Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

(e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างลาน 80 ปี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณแยกพงษ์พระราม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (update 12 พ.ค. 59)
เลขที่โครงการ    : 59035115377
ประเภทประกาศ : ประกาศเชิญชวน
หน่วยงาน          : กรุงเทพมหานคร
เว็บไชต์ของกรมบัญชีกลาง : http://www.gprocurement.go.th/ดาวน์โหลดรายละเอียด


ตารางวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานก่อสร้าง

ดาวน์โหลดราคากลาง

(update 12 พ.ค. 59)