Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

(e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศและร่างTORประมูลจ้างเหมาก่อสร้างลาน 80 ปี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณแยกพงษ์พระรามด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (update 31 มี.ค. 59)
เลขที่โครงการ    : 59035115377
ประเภทประกาศ : ประกาศร่างTOR
หน่วยงาน          : กรุงเทพมหานคร
เว็บไชต์ของกรมบัญชีกลาง : http://www.gprocurement.go.th/ดาวน์โหลดร่างประกาศ

ดาวน์โหลดร่างTOR


ตารางวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานก่อสร้างดาวน์โหลดราคากลาง

(update 31 มี.ค. 59)