Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

(e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 5 ชั้น (ดาดฟ้า)โรงเรียนวัดสระบัวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (update 14 ม.ค. 59)
เลขที่โครงการ    : 58125057416
ประเภทประกาศ : ประกาศเชิญชวน
หน่วยงาน          : กรุงเทพมหานคร
เว็บไชต์ของกรมบัญชีกลาง : http://www.gprocurement.go.th/
ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 5 ชั้น (ดาดฟ้า)โรงเรียนวัดสระบัวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายโยธา
ดาวน์โหลดประกาศ

ตารางวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานก่อสร้าง

ดาวน์โหลดราคากลาง

(update 14 ม.ค. 59)