Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

(e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศและร่างTORประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 5 ชั้น (ดาดฟ้า)โรงเรียนวัดสระบัวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (update 21 ธ.ค. 58)
เลขที่โครงการ    : 58125057416
ประเภทประกาศ : ประกาศร่างTOR
หน่วยงาน          : กรุงเทพมหานคร
เว็บไชต์ของกรมบัญชีกลาง : http://www.gprocurement.go.th/ดาวน์โหลดร่างประกาศ

ดาวน์โหลดร่างTOR

ตารางวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานก่อสร้าง

ดาวน์โหลดราคากลาง

(update 21 ธ.ค. 58)