Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

(e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประมูลจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนสวนลุมพินีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (update 8 ก.ค. 58)
เลขที่โครงการ : 58055173405
ประเภทประกาศ : ประกาศเชิญชวน
หน่วยงาน : กรุงเทพมหานคร
เว็บไชต์ของกรมบัญชีกลาง : http://www.gprocurement.go.th/
ประกาศประมูลจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนสวนลุมพินีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายโยธา
ดาวน์โหลดประกาศ
ตารางวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานก่อสร้าง

ดาวน์โหลดราคากลาง

(update 8 ก.ค. 58)