Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

(e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศและร่างTORประมูลจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดชัยมงคลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (update 12 พ.ค. 58)
เลขที่โครงการ : 58055073730
ประเภทประกาศ : ประกาศร่างTOR
หน่วยงาน : กรุงเทพมหานคร
เว็บไชต์ของกรมบัญชีกลาง : http://www.gprocurement.go.th/
ร่างประกาศประมูลจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดชัยมงคลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายโยธา
ดาวน์โหลดร่างประกาศ

ดาวน์โหลดร่างTOR
ตารางวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานก่อสร้าง

ดาวน์โหลดราคากลาง

(update 12 พ.ค. 58)