Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O21-O24

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2563
ข้อ ข้อมูล รายละเอียด
O21 ปฏิทินแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ดาวนโหลด
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ดาวนโหลด
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ดาวนโหลด
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ดาวนโหลด