Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกประกาศ

ยกเลิกประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือก่าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานครเรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือก่าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
รายละเอียด