Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต O37

แนวทางการรายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของหน่วยงาน

     (หนังสือสำนักงาน ก.ก.ที่ กท 0306/2414 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561)  ดาวน์โหลด


การพิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของหน่วยงาน
            
     (หนังสือสำนักงาน ก.ก. ที่ กท 0306/422 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562)  ดาวน์โหลด