Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

โครงสร้างผู้บริหาร

   
  ผู้อำนวยการเขต  
         
     
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต​   ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต​  
         
     
  หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ   หัวหน้าฝ่ายปกครอง  
         
     
  หัวหน้าฝ่ายโยธา   หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  
         
     
  หัวหน้าฝ่ายรายได้   หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาล  
         
     
  หัวหน้าฝ่ายการศึกษา   หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม  
         
     
  หัวหน้าฝ่ายทะเบียน   หัวหน้าฝ่ายการคลัง  
         
   
    สัสดีเขตปทุมวัน    
         
(update 16 ต.ค. 63)