Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายการคลัง

คู่มือประชาชนของสำนักงานเขตปทุมวัน จัดทำตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยจัดแบ่งกระบวนงานตามความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย
     * การรับเงินของกรุงเทพมหานคร
     * การจ่ายเงินของกรุงเทพมหานคร