Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

คู่มือประชาชนของสำนักงานเขตปทุมวัน จัดทำตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยจัดแบ่งกระบวนงานตามความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย
     * การออกหนังสือรับรองการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยและหรือสิ่งปฏิกูลเพื่อนำไปใช้ประกอบเรื่องราวต่างๆ
     * การอนุญาตขุดล้อมย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะเพื่อเปิดทางเข้าออกอาคารและสถานที่
     * การให้บริการตัดและขุดต้นไม้
     * การบริการสูบสิ่งปฏิกูล
     * การบริการตั้งวางถังรองรับมูลฝอยเป็นครั้งคราว
     * การบริการสูบสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน
     * ​การบริการเก็บมูลฝอยทั่วไปในบ้านพักอาศัย สถานบริการการสาธารณสุข ตลาด อาคารสูง และสถานที่ราชการ
     * การบริการกวาดล้างทำความสะอาดด้วยเครื่องจักรกล 
     * การบริการเกี่ยวกับเศษวัสดุก่อสร้าง
     * การขอใช้สถานที่:สวนสาธารณะ