Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายโยธา

คู่มือประชาชนของสำนักงานเขตปทุมวัน จัดทำตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยจัดแบ่งกระบวนงานตามความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย
     * การร้องขอให้เวนคืนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลืออยู่ ซึ่งใช้การไม่ได้
     * การร้องให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนบางส่วน
     * การขอโอนใบอนุญาต (แบบ ข.8)
     * การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ ข.3)
     * การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น  (แบบ ข.4)
     * การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข.2)
     * การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1)
     * การขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร (แบบ ขร.1)
     * การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร  (แบบ กทม.4)
     * การขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง (แบบ ข.7)
     * การขอทำการเจาะกดหรือตอกเสาเข็มเพื่อทำการทดสอบ ที่จะใช้ในการก่อสร้างอาคาร
     * การขอต่ออายุใบอนุญาต (แบบ ข.5)
     * การยื่นแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ กทม.1)
     * การบอกเลิกผู้ควบคุมงาน (แบบ น.5, แบบ น.6)
     * การแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่ (แบบ น.7, แบบ น.8)
     * การแจ้งชื่อผู้ควบคุมงาน (แบบ น.4) 
     * การแจ้งความประสงค์จะทำการถมดิน
     * การแจ้งความประสงค์จะทำการขุดดิน
     * การแจ้งความประสงค์ขอรับใบแทนใบแจ้งที่ชำรุดหรือสูญหาย
     * การแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคาร
     * การขออนุญาตระบายน้ำทิ้ง / เชื่อมท่อระบายน้ำ
     * การขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า และทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ
     * การกองสิ่งของวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ชั่วคราว  การกั้นรั้วชั่วคราว  การสร้างนั่งร้านชั่วคราว
     * การขออนุญาตให้ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเชื่อม สะพานคนเดินข้ามทางสาธารณะ